Geschiedenis


De wortels van onze muziekvereniging vinden hun oorsprong op het einde van de 19de eeuw, meer bepaald in 1875. De fanfare “De Lemmenskring” (De Lemmensvrienden), genoemd naar de beroemde musicus Jaak Nicolas Lemmens, zag toen het levenslicht. Jaak Lemmens werd op 3 januari 1823 in Zoerle-Parwijs geboren en werd zeer gewaardeerd voor zijn kennis en kunde van het orgelspel. Spijtig genoeg zijn er nagenoeg geen gegevens over deze periode terug te vinden. Wel zou er in 1890, mede door de dorpspolitiek, een tweede vereniging zijn ontstaan, met name “De Verenigde Zoelenaren”. Deze toestand zou zo blijven tot aan de eerste wereldoorlog.
 
Na de oorlog kwamen beide muziekpartijen samen en hieruit vloeide een nieuwe muziekvereniging “Eendracht Maakt Macht” voort. De eendracht was slechts van korte duur, want in 1921 splitste de vereniging opnieuw in twee korpsen, “De Lemmenskring” (De Lemmensvrienden) en “De Verenigde Zoelenaren” de scheiding tussen beide verenigingen was zoals in vroegere tijden weer duidelijk aanwezig in het dorpsleven. Het ging zelfs zover dat de cafés en winkels die door de aanhangers van de ene vereniging bezocht werden door de andere vereniging gemeden werden. Deze verdeling zou voelbaar blijven tot na de tweede wereldoorlog.
 
De oorlogsjaren, vol ellende, angst en ontbering zorgden voor een andere kijk op de dingen des levens en wijzigden de vroegere dorpsmentaliteit enigszins. Toen de muzikanten van beide muziekverenigingen samen het Vanderlandslied speelden, groeide de verbondenheid. Zo werd de eerste steen gelegd van wat later tot iets moois zou uitgroeien. De samensmelting van de bestaande verenigingen “De Lemmenskring” (De Lemmensvrienden) en “De Vereenigde Zoelenaren” was een feit op 7 september 1944. De fanfare “De Toekomst” was geboren. De maatschappij had één strenge regel, thans nog steeds van toepassing, namelijk dat politiek geen deel mag uitmaken van de vereniging.
 
De fanfare “De Toekomst” startte ditmaal een goed gesternte en kreeg langzamerhand vorm. Er werd een bestuur aangesteld dat om de vier jaar herkozen zou worden. In het prille begin van “De Toekomst” telde de maatschappij een 49-tal spelende leden en een tiental ereleden.
 
In 1954, tien jaar na het ontstaan van de maatschappij, werden er grote feesten ter nagedachtenis van Jaak Lemmens georganiseerd. Deze feesten vonden plaats in samenwerking met het Lemmensinstituut en zo stond een ganse week lang niet alleen Jaak Lemmens, maar ook Zoerle-Parwijs in de belangstelling. Door deze feesten kwam de naam Jaak Lemmens steeds vaker ter sprake en bij de aankoop van de nieuwe vlag in 1958, werd de fanfare herdoopt tot “Fanfare Jaak Lemmens”. Op de vlag prijkt het borstbeeld van de grote musicus Jaak Lemmens. In 1968 schonk Zijne Majesteit de Koning de fanfare de titel van Koninklijke Maatschappij. Vanaf toen gaat de vereniging als "Koninklijke Fanfare Jaak Lemmens" door het leven.
 
In de jaren zeventig telde de fanfare reeds 61 ereleden. Dat de vereniging niet stil heeft gezeten merken we aan de plannen om een eigen lokaal te bouwen. Op vrijdag 20 oktober 1972 is het dan ook een feit, de fanfare heeft haar eigen lokaal.
 
Dit kon alleen verwezenlijkt worden dankzij de steun en hulp van vele vrijwilligers. De straat waarin het lokaal zich bevond kreeg van de gemeente zelfs de toepasselijke naam ‘Fanfarestraat’. Momenteel is het een fanfarestraat zonder fanfarelokaal. Door omstandigheden moesten we ons lokaal op 1 april 2002 verlaten en zelfs afbreken.
 
De geschiedenis herhaalt zich en net zoals in den beginne moet de fanfare terug op zoek naar een onderkomen. In het kasboek vinden we onder meer de jaarlijkse aanbestedingen terug en in 1966 was de fanfare gehuisvest in de parochiezaal.
Daar hebben we ook tot in 2011 onze repetities gehad.
Sinds 2011 bevindt ons repetitielokaal zich in de oude jongensschool van Zoerle-Parwijs.